Polityka Prywatności

polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ GALLERINA.PL

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Polityka prywatności Sklepu internetowego www.gallerina.pl ma charakter informacyjny oraz wskazuje na prawa i obowiązki użytkowników w związku z korzystaniem z ze strony internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.gallerina.pl (dalej: sklep internetowy) jest firma GALLERINA Małgorzata Wójcik z siedzibą: ul. Pomarańczowa 3, 54-046 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 894-238-25-08, zwana dalej „Administratorem”.

1.3. Dane osobowe użytkowników korzystających ze strony www Sklepu Internetowego przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”.

1.4. Korzystanie ze strony www.gallerina.pl, w szczególności podanie danych przy zakładaniu konta użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy jest dobrowolne.

1.5. Podanie danych osobowych może być niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia lub do właściwego wyświadczenia usługi, lub też w związku z obowiązkami ciążącymi na administratorze. W szczególności mogą to być następujące sytuacje:

(1) następuje zawarcie zawieranie umowy z Administratorem (złożenie zamówienia) – przetwarzanie danych osobowych jest wówczas niezbędne i opiera się na art. 6 ust 1 lit. b) RODO, a fakt ich nie podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio przez Administratora – z zachowaniem zasady minimalizacji (zbierane są np. wyłącznie dane niezbędne do zrealizowania zamówienia)

(2) np. przetwarzanie danych w celu wystawienia faktury, prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych – są to obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków. 

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony dóbr osobistych osób w postaci poszanowania ochrony danych osobowych. Dlatego firma GALLERINA stosuje następujące zasady wynikające z przepisów RODO oraz dobrych praktyk: 

(1) przetwarzanie jest zawsze zgodnie z prawem; 

(2) zbieranie danych odbywa się w związku z oznaczonymi, zgodnymi z prawem celami a dane nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 

(3) zbierane dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 

(4) przechowywanie odbywa się w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz 

(5) przetwarzanie odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych

1.7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

2.      PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

2.1. Przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym www.gallerina.pl jest zgodne z prawem, jeżeli odbywa się w oparciu minimum jedną przesłankę legalności wyrażoną w art. 6 ust.1 RODO: 

(1) uzyskano dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie ściśle określonych celów; 

(2) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest dana osoba, lub do podejmowania działań przed zawarciem takiej umowy; 

(3) Administrator ma obowiązek przetwarzania danych, wynikający z konkretnego przepisu prawa 

(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – i nie godzi to w dobra osobiste żadnej osoby.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych klientów i użytkowników Portalu przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

3.      ZAKRES, CEL I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Zakres zbieranych danych, okres ich przechowywania i kategorie odbiorców danych mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania oraz jego podstawy prawnej. W ramach transparentności, w niniejszej Polityce Prywatności opisano możliwie jak najwięcej ewentualnych sytuacji w odniesieniu do celu przetwarzania – z zastrzeżeniem, iż wskazanie wszystkich zakresów i celów nie jest możliwe.   

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników strony www i w relacjach z użytkownikami w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższym wykazie:

3.2.1.Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w związku z dążeniem do zawarcia umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy. 

3.2.2.Marketing usług własnych (przesyłanie informacji dotyczących nowości w sklepie internetowym, zmian w oferowanych usługach oraz innych informacji związanych z działalnością Administratora), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, sklepu internetowego oraz dążeniu do sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

3.2.3.Marketing (wysyłanie informacji handlowych i marketingowych, w tym oferowanie usług partnerów Administratora i podmiotów z nim związanych) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora. Dane przechowywane są wówczas do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

3.2.4.Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie lub o zakupionym produkcie bądź też o jakości obsługi – dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest udoskonalanie oferty i oferowanych usług. Dane przechowywane są przez okres istnienia uzasadnionego interesu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą. 

3.2.5.Prowadzenie ksiąg rachunkowych – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (pięć lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

3.2.6.Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

3.2.7.Korzystanie ze strony www i zapewnienie jej prawidłowego działania – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Sklepu Internetowego. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umów handlowych dwa lata).

3.2.8.Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na stronie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na stronie celem poprawy jej funkcjonowania i zwiększenia sprzedaży Produktów. 

4.      ODBIORCY DANYCH

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego www.gallerina.pl, w tym dla prowadzenia sprawnej komunikacji między Administratorem a użytkownikami oraz zapewnienia właściwej funkcjonalności, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, hostingodawca, czy podmioty wspomagające w zakresie marketingu internetowego). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W przypadku przetwarzania danych na rzecz Administratora, zawierane są odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Użytkowników Portalu Internetowego mogą być przekazywane m.in. następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

4.3.1.dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i prowadzonej za jego pośrednictwem sprzedaży  (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.2.dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności mogą to być: biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.3.dostawcy umieszczonych w Sklepie Internetowym wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby korzystającej ze strony internetowej pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również: 

4.3.3.1.Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego www.gallerina.pl z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, interesujących usługach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

4.3.4.2. Google.pl – Administrator korzysta na stronie Sklepu internetowego z wtyczek umożliwiających logowanie za pomocą konta Google

5.      PROFILOWANIE W SKLEPIE WWW.GALLERINA.PL

5.1. Przepisy RODO nakładają na Administratora obowiązek informowania w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – obowiązek przekazania istotnych informacji o zasadach profilowania, a także o znaczeniu i możliwych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, wskazujemy na stosowanie rozwiązań prowadzących do automatycznego podejmowania decyzji o użytkownikach: 

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym www.gallerina.pl z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą możliwości korzystania z oferowanych w ramach Sklepu usług, a skutkiem nie jest w żaden sposób ograniczenie funkcjonalności Sklepu czy możliwości dokonywania zakupów. Efektem korzystania z profilowania na stronie www.gallerina.pl może być np. podpowiedź w zakresie oferowanych usług, przypomnienie o pominiętych rozwiązaniach, przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej funkcjonalności dostępnej poprzez stronę www. Mimo profilowania każdorazowo osoba (klient sklepu, użytkownik strony internetowej) podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z sugerowanej oferty lub oferowanych rozwiązań.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie www np. poprzez dodanie konkretnej lokalizacji, przeglądanie strony konkretnego produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii użytkowania. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. informację o indywidualnych warunkach danej oferty. 

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma pełne prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6.      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

6.1. Każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach strony administrowanej przez firmę GALLERINA Małgorzata Wójcik, ma prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO. Oczywiście, prawa te przysługują jedynie wówczas, gdy na Administratorze nie ciąży inny obowiązek lub jeśli podstawa przetwarzania danych nie wyklucza danego uprawnienia. W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o indywidualnie przysługujących prawach. 

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o indywidualnie przysługujących prawach.

6.3. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora (np. użytkownik strony internetowej), ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przed złożeniem skargi zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Administratorem portalu, celem zwrócenia uwagi na ewentualne nieprawidłowości bądź przeoczenia – chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. 

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu usług własnych – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych Administratora, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Administrator zaprzestanie wówczas przesyłania informacji dotyczących nowości czy też zmian w jego ofercie. 

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres: art@gallerina.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.gallerina.pl

7.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Strona internetowa www.gallerina.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony Sklepu Internetowego, której Administratorem jest GALLERINA.pl

POLITYKA CIASTECZEK NA STRONIE INTERNETOWEJ GALLERINA.PL

1.      COOKIES W PORTALU ORAZ ANALITYKA

1.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.GALLERINA.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci telefonu albo tabletu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

1.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

1.2.1.Ze względu na ich dostawcę: 

1)     własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz 

2)     należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

1.2.2. Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę: 

1)     sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz 

2)     stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

1.2.3. Ze względu na cel ich stosowania: 

1)  niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego), 

2)  funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony do preferencji osoby odwiedzającej stronę), 

3)  analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony www.gallerina.pl), 

4)  marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Sklepu Internetowego, takich jak np. portale społecznościowe

1.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies

identyfikacji klientów jako użytkowników zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Portalu (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony (pliki Cookies statystyczne)

remarketingu, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

1.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę www.gallerina.pl jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome: 
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox: 
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer: 
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera: 
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari: 
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

1.5. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Nie jest to jednak ustawienie „na stałe” i każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

1.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

1.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym www.gallerina.pl z usług Google Ads, Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz z usługi Hotjar dostarczanej przez firmę Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalu i analizie ruchu na stronie. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania klientów odwiedzających Sklep oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

1.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie www.gallerina.pl – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

1.9. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują klienci odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 

1.10.Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com:

 https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

2.      PODSUMOWANIE

2.1. Strona internetowa www.gallerina.pl została zoptymalizowana w sposób maksymalnie przyjazny użytkownikowi i w taki, aby stosowane narzędzia oraz cookies nie ingerowały w aktywność klienta w sposób większy, niż jest to niezbędne do prawidłowej obsługi sklepu oraz obsługi klienta, a także do promowania produktów i ciągłego podnoszenia jakości obsługi klienta. Niemniej, jeżeli mają Państwo uwagi co do funkcjonowania strony, w tym cookies – zapraszamy do kontaktu: art@gallerina.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z obsługą użytkowników strony WWW.GALLERINA.PL, a także klientów, współpracowników i innych osób fizycznych w związku z prowadzeniem sprzedaży internetowej, jak również w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli:
 1. w związku z zawieraniem umów bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)
 2. w celu optymalizacji usług poprzez portal internetowy, również w zakresie obsługi transakcji (w oparciu o uzasadniony interes prawny oraz w związku z zawarciem umowy – art 6 ust 1 lit b) oraz lit f) RODO)
 3. do wypełnienia obowiązków, związanych z obrotem handlowym – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 4. w pozostałych celach, w tym do kontaktów marketingowych, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art 6 ust 1 lit a) RODO)
 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest firma GALLERINA Małgorzata Wójcik, z siedzibą: ul. Pomarańczowa 3, 54-046 Wrocław.
 2. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa. 
 3. ADO może stosować profilowanie, na zasadach opisanych w Polityce Prywatności
 4. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 5. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 6. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przed złożeniem ewentualnej skargi zapraszamy do kontaktu z nami, celem omówienia Państwa wątpliwości.