regulamin

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GALLERINA.PL

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Sklep internetowy www.gallerina.pl prowadzi swoją działalność dbając o prawa konsumenta, szanując prywatność klientów i przestrzegając obowiązujących przepisów.

1.2. Sklep internetowy www.gallerina.pl jest administrowany przez firmę GALLERINA Małgorzata Wójcik z siedzibą: ul. Pomarańczowa 3, 54-046 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 894-238-25-08. Kontakt do firmy: art@gallerina.pl

1.3. Sklep internetowy www.gallerina.pl realizuje postanowienia przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.). Konsument nie może zrzec się praw, jakie wynikają z Ustawy, a wszelkie postanowienia umowne mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy są z mocy prawa nieważne. 

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu co do zasady wynikają z obowiązującego prawa, w tym praw konsumenta oraz przepisów o ochronie danych osobowych, a wszelkie wątpliwości w tym zakresie należy rozpatrywać na korzyść konsumenta. 

1.5. Sklep internetowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników pod adresem www.gallerina.pl.

1.6. Regulamin sklepu internetowego www.gallerina.pl stosuje się wobec konsumentów (w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta) oraz wobec przedsiębiorców, korzystających ze sklepu – chyba że szczegółowe postanowienia Regulaminu będą wskazywać inaczej, a dany zapis dotyczy wyłącznie konsumenta lub wyłącznie przedsiębiorcy. 

1.7. Niektóre prawa konsumenta przysługują, w myśl przepisów Ustawy, również przedsiębiorcom dokonującym zakupu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – o czym Sklep informuje w niniejszym Regulaminie. 

1.8. Wszystkie osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby reprezentujące osoby prawne zostają w niniejszym punkcie poinformowane, że Administratorem danych osobowych jest firma GALLERINA Małgorzata Wójcik, NIP: 894-238-25-08. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych, w tym praw przysługujących na gruncie RODO, została zamieszczona w Polityce Prywatności. Akceptacja Regulaminu oznacza jednocześnie zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

1.9. Korzystanie ze strony www.gallerina.pl, dokonywanie zakupów w sklepie internetowym (a więc również podanie danych osobowych do tego celu) jest całkowicie dobrowolne. W przypadku dokonywania transakcji przetwarzanie danych osobowych konsumenta jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, a w przypadku wystawienia faktury za dokonane zakupy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

2.      DEFINICJE 

2.1. KLIENT:

a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub też osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych

b) osoba prawna

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną na podstawie stosownych przepisów

 2.2. KONSUMENT: 

a) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała lub zamierza dokonać czynności prawnej (zakupu); 

b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonała lub zamierza dokonać czynności prawnej (zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową

2.3. PRODUKT: dostępna w sklepie internetowym www.gallerina.pl rzecz ruchoma, która w rozumieniu przepisów prawa jest przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.4. SPRZEDAWCA: GALLERINA Małgorzata Wójcik, NIP: 894-238-25-08, z siedzibą: ul. Pomarańczowa 3, 54-046 Wrocław

2.5. UMOWA SPRZEDAŻY: umowa zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.gallerina.pl 

2.6. PRZEDSIĘBIORCA: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych – która dokonuje zakupu u Sprzedawcy, przy czym zakup może być związany lub niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą – co ma wpływ na uprawnienia konsumenckie

2.7. SKLEP INTERNETOWY: strona www zamieszczona pod adresem www.gallerina.pl, pod którym można dokonywać transakcji zakupu oferowanych produktów

2.8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA: usługa elektroniczna, interaktywny kwestionariusz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, ustalenie sposobu dostawy produktu oraz dokonanie płatności

2.9. DZIEŃ ROBOCZY: jeden dzień, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2.10. NEWSLETTER: usługa elektroniczna, polegająca na dystrybucji zamówionej informacji, formułowanej i wysyłanej cyklicznie przez Sprzedawcę na adresy e-mail podane przez klientów w tym celu. 

2.11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA: UstawA z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.). 

3.      SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

3.1. Składanie zamówienia w sklepie internetowym odbywa się w całości w formie elektronicznej – za pośrednictwem procesu implikowanego na stronie www.gallerina.pl.    

3.2. Proces obejmuje następujące kroki: wybór interesującego produktu, dodanie do koszyka, wypełnienie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, potwierdzenie zamówienia oraz dokonanie płatności. Formularz zamówienia zawiera wyłącznie dane niezbędne, a zakres zbieranych informacji realizuje zasadę minimalizacji wyrażoną w RODO.

3.3. Proces składa zamówienia do momentu potwierdzenia i przejścia do płatności jest odwracalny i niezobowiązujący. Potwierdzenie i dokonanie płatności uznaje się za skuteczne zawarcie umowy sprzedaży – ze skutkiem prawnym dla obu stron. 

3.4. Cena produktu uwidoczniona na stronie www.gallerina.pl jest podana w złotych polskich i zawiera podatki. 

3.5. Koszt dostawy jest uzależniony od adresu wysyłki i jest podawany w formularzu podczas składania zamówienia, po wskazaniu danych teleadresowych. Przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia klient jest poinformowany o łącznej sumie do zapłaty, uwzględniającej wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją zamówienia. 

3.6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili dokonania płatności za zamówiony przedmiot. 

4.      DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży dzieł zamówionych za pośrednictwem strony www.gallerina.pl: 

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

4.1.3. Płatność przelewem oraz płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.  

4.2. Strony przyjmują do wiadomości, że operatorami płatności elektronicznych (Przelewy24, BLIK) są podmioty zewnętrzne.

4.3. W przypadku płatności elektronicznej, środki powinny być zaksięgowane na koncie Sprzedawcy nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od terminu dokonania zakupu.

4.4. W przypadku płatności gotówkowej i odbioru osobistego oraz w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.  

5.      DOSTAWA I ODBIÓR 

5.1. Sprzedający zastrzega, że dostawa dzieł zamówionych przez sklep internetowy www.gallerina.pl jest możliwa wyłącznie na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej.  

5.2. Dostawa jest odpłatna, chyba że postanowienia konkretnego zamówienia stanowią inaczej. Koszt dostawy pokrywa Klient. 

5.3. Wszelkie koszty, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, są komunikowane Klientowi na etapie składania zamówienia i nie ulegają zmianie po zatwierdzeniu transakcji oraz dokonaniu płatności. 

5.4. Odbiór osobisty przez Klienta jest bezpłatny – chyba że Klient wyrazi zapotrzebowanie na zastosowanie zabezpieczenia produktu do transportu w sposób, jakiego standardowo nie stosuje Sprzedawca.

5.5. Zamówiony produkt jest wysyłany niezwłocznie. Maksymalny termin wysyłki produktu wynosi do 7 dni roboczych od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

5.6. Termin gotowości produktu do odbioru osobistego przez Klienta wynosi do 5 dni roboczych od momentu zamówienia z zaznaczeniem takiej formy odbioru. 

6.      PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje każdemu konsumentowi (w rozumieniu pkt 2.2. niniejszego Regulaminu) na podstawie stosownych przepisów Ustawy o prawach konsumenta. 

6.2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentowi, który zawarł umowę na odległość – tj. za pośrednictwem sklepu internetowego www.gallerina.pl.

6.3. Termin na odstąpienie od umowy to 14 dni kalendarzowych. Odstąpienie może odbyć się bez podawania przyczyny. 

6.4. Odstąpienie nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami – z wyjątkiem kosztów związanych z ewentualną koniecznością odesłania towaru do Sprzedawcy. 

6.5. Dla zachowania terminu odstąpienia, wystarczy, jeżeli konsument skutecznie dostarczy do Sprzedawcy Formularz Odstąpienia, dostępny na stronie www.gallerina.pl 

6.6. Przez skuteczne dostarczenie Formularza Odstąpienia rozumie się przesłanie odręcznie podpisanego skanu na adres art@gallerina.pl lub dokumentu w formie papierowej – na adres ul. Pomarańczowa 3, 54-046 Wrocław. Odpowiedzialność za wykazanie, że Formularz został wysłany w terminie spoczywa na konsumencie. 

6.7. Formularz Odstąpienia jest narzędziem ułatwiającym proces, jednakże nie jest obowiązkowy do skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie wyraźnie wskazujące na wolę odstąpienia można skutecznie dostarczyć do Sprzedającego w każdej formie, która jest możliwa do wykazania. 

6.8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6.9. W przypadku skutecznego odstąpienia umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za nie zawartą. 

6.10. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego odstąpienia od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy poprzez odniesienie lub odesłanie na adres: ul. Pomarańczowa 3, 54-046 Wrocław. 

6.11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego odstąpienia od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu do klienta – z zastrzeżeniem punktu 6.12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument – chyba że strony w wyraźny sposób ustalą inaczej. 

6.12. Konsument ponosi odpowiedzialność w tym odpowiedzialność finansową, za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub poprzez uszkodzenie, które nie zostało wykazane w chwili zakupu. 

6.13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (za pośrednictwem strony internetowej www.gallerina.pl) nie przysługuje w odniesieniu do następujących umów:

6.13.1. o świadczenie usług – jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i konsument został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy

6.13.2. sprzedaży produktu, którego cena wpisana w umowie nie jest stała i zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli

6.13.3. której przedmiotem jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

6.13.4. zawartej w formie aukcji publicznej

6.13.5. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po informowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia do umowy

6.14. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do przedsiębiorcy, jeżeli zakup nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie ma charakteru zawodowego. 

7.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W przypadku transakcji, której stroną jest przedsiębiorca, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Sprzedawca ma również prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności. 

7.2. Umowy zawierane za pośrednictwem strony www.gallerina.pl są w języku polskim. 

7.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności zmiany przepisów, zmiany sposobów płatności lub dostaw. 

7.4. Wszelkie ewentualne spory rozstrzyga sąd właściwy dla Sprzedawcy – z zastrzeżeniem, że strony przed wszczęciem drogi sądowej spróbują się porozumieć w spornych kwestiach. 

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021. 

POLITYKA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI – GALLERINA.PL

1.      SKŁADANIE REKLAMACJI

1.1. Firma GALLERINA Małgorzata Wójcik funkcjonuje na rynku przede wszystkim w oparciu o jak najlepsze relacje z klientami, a troska o dobre imię firmy nakazuje reagować w szczególny sposób na ewentualne sygnały rozbieżności z oczekiwaniami klienta. Dlatego proces reklamacyjny został opracowany w jak najlepszej wierze w polubowne rozwiązywanie wszelkich niejasności. 

1.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą do zgłoszenia reklamacji jest wada fizyczna lub prawna sprzedanego produktu. Zakres odpowiedzialności firmy jako Sprzedającego jest precyzyjnie ujęty w przepisach Kodeksu Cywilnego (w szczególności w art. 556-576 k.c.)

1.3. Prawe klienta jest nabyć produkt, oferowany przez stronę www.gallerina.pl bez wad, za co Sprzedawca odpowiada zgodnie z zapisami Ustaw, Regulaminu Sklepu, Polityki prywatności oraz niniejszej Polityki. 

1.4. Reklamację można złożyć:

1.4.1. Pisemnie, na adres: ul. Pomarańczowa 3, 54-046 Wrocław

1.4.2. w formie elektronicznej, pisząc na adres: art@gallerina.pl 

1.5. W trosce o możliwie najsprawniejsze obsłużenie procesu reklamacyjnego, należy przy zgłoszeniu podać następujące informacje:

1.5.1. informacje o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności o rodzaju produktu, dacie wystąpienia wady, rodzaju usterki będącej powodem reklamacji

1.5.2. informacje o konkretnym żądaniu, w szczególności, jeżeli chodzi o sposób doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub o oszacowanie obniżenia ceny, czy też o odstąpienie od umowy sprzedaży

1.5.3. informacje o danych kontaktowych składającego reklamację, w szczególności informacje o danych kontaktowych ułatwiających sprawny kontakt, na przykład telefoniczny, na etapie rozpatrywania reklamacji

1.5.4. Formularz reklamacyjny jest dostępny do pobrania na stronie sklepu internetowego: www.gallerina.pl 

1.5.5. Powyższe zalecenia nie mają charakteru obowiązkowego i nie wpływają na decyzję Sprzedawcy co do uznania bądź odrzucenia reklamacji. Sposób i forma złożenia reklamacji zależy w całości do klienta.

2.      ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

2.1. Praktyką jest niezwłoczne rozpatrywanie reklamacji klienta, jednakże może się to odbyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji. 

2.2. W przypadku, gdy klient będący konsumentem zwraca się z żądaniem wymiany towaru lub usunięcia wady, bądź też złożył oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych nie przedstawił odpowiedzi na reklamację, uważa się, że żądanie zostało przez Sprzedawcę zaakceptowane i uwzględnione. 

2.3. Klient realizujący swoje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Sprzedającemu wadliwy produkt na adres: ul. Pomarańczowa 3, 54-046 Wrocław. W przypadku klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia produktu leży po stronie Sprzedawcy. W przypadku klienta niebędącego konsumentem, koszt dostarczenia produktu pozostaje w gestii klienta. 

2.4. Zgodnie z zapisami art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy wobec roszczeń reklamacyjnych klienta będącego przedsiębiorcą, wobec którego nie mają zastosowania zasady odnoszące się do przedsiębiorców dokonujących zakupu nie związanego bezpośrednio z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. 

3.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

3.1. Pozasądowe sposoby prowadzenia procesu reklamacyjnego odnoszą się wyłącznie do klientów będących konsumentami w rozumieniu zapisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

3.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez konsumentów z trybu pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tego procesu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

3.3. Pomoc konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego trybu rozpatrywania sporów konsumenckich jest udzielana m.in. przez punkt kontaktowy, działający przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z punktem tym można kontaktować się telefonicznie: 22 55 60 333 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: kontkt.adr@uokik.gov.pl, jak również przesyłając zgłoszenie pocztą tradycyjną na adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa. 

3.4. Każdemu konsumentowi przysługują następujące przykładowe sposoby i możliwości skorzystania z trybu pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.4.1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego

3.4.2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

3.4.3. pomoc powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której działania statutowe obejmują ochronę konsumentów

4.      POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE REKLAMACJI W GALLERINA.PL

4.1. Firma GALLERINA Małgorzata Wójcik w pierwszej kolejności stawia na polubowne rozwiązywanie wszelkich sporów dotyczących reklamacji

4.2. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych lub wskazanych w punkcie 3. Firma zachęca do kontaktu, celem wspólnego ustalenia możliwej drogi rozwiązania, bez konieczności angażowania trybu reklamacji, pozasądowych sposób rozpatrywania sporów czy obsługi roszczeń na drodze sądowej.

4.3. Sklep internetowy www.gallerina.pl funkcjonuje z poszanowaniem prawa do reklamacji i jest otwarty na wszelkie działania mediacyjne w każdym uzasadnionym przypadku niespełnienia oczekiwań klienta.

4.4. W przypadku klientów będących konsumentami obcojęzycznymi, GALLERINA rekomenduje skorzystanie z dostępnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową i jest punktem kompleksowej obsługi dla stron dążących do polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań wynikających z kontraktów zawieranych drogą elektroniczną. Platforma ODR jest dostępna pod adresem:

 http://ec.europa.eu/consumers/odr

5.      SĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

5.1. We wszelkich sprawach spornych zastosowanie ma właściwość terytorialna sądu powszechnego, właściwa dla Sprzedawcy

5.2. Droga sądowa traktowana jest jako ostateczność, przypadku, gdy strony sporu wyczerpały wszystkie możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

5.3. Przewód sądowy jest przeprowadzany w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, a w przypadku, gdy ma to zastosowanie, również na gruncie innych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z obsługą użytkowników strony WWW.GALLERINA.PL, a także klientów, współpracowników i innych osób fizycznych w związku z prowadzeniem sprzedaży internetowej, jak również w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli:
 1. w związku z zawieraniem umów bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)
 2. w celu optymalizacji usług poprzez portal internetowy, również w zakresie obsługi transakcji (w oparciu o uzasadniony interes prawny oraz w związku z zawarciem umowy – art 6 ust 1 lit b) oraz lit f) RODO)
 3. do wypełnienia obowiązków, związanych z obrotem handlowym – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 4. w pozostałych celach, w tym do kontaktów marketingowych, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art 6 ust 1 lit a) RODO)
 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest firma GALLERINA Małgorzata Wójcik, z siedzibą: ul. Pomarańczowa 3, 54-046 Wrocław.
 2. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa. 
 3. ADO może stosować profilowanie, na zasadach opisanych w Polityce Prywatności
 4. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 5. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 6. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przed złożeniem ewentualnej skargi zapraszamy do kontaktu z nami, celem omówienia Państwa wątpliwości.